cover new1

5 DecemBer

แบบประเมินความพึงพอใจ

https docs google com forms d e 1FAIpQLSflJfoN02iVH5RWQXTsY rKCtr7iISm6CYkV uQqAVDSXG6pQ viewform usp sf link

การจัดประสบการณ์ด้วยนิทานส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ด้านการวัด เรื่อง แต้ม

งานวิชาการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า (บ้านกุดโง้ง)

       มุ่งมั่น พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยมวลประสบการณ์ที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา ครูและพี่เลี้ยงได้ คิดนวัตกรรมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กอย่างต่อเนื่อง

      นางเสาวลักษณ์ นุเคราะห์กิจ หัวหน้าสถานศึกษา เป็นครูอีกคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้อย่างจริงจัง

      "นิทานส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ด้านการวัด" เป็นอีกนวัตกรรมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ที่ มีความสำคัญต่อเด็กไม่น้อย..

การจัดประสบการณ์ด้วยนิทานส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ด้านการวัด เรื่อง แต้ม

กิจกรรมการจัดประสบการณ์นิทานเรื่อง
"แต้ม" 
ขั้นที่ ๑ ร่วมฟังนิทานสุขสันต์

กิจกรรมการจัดประสบการณ์นิทานเรื่อง"แต้ม" 
ขั้นที่ ๒ ร่วมกันเล่าขานเรืองย้อนกลับ
 
กิจกรรมการจัดประสบการณ์นิทานเรื่อง"แต้ม" 
ขัั้นที่ ๓ สนุกกับการเล่นประกอบนิทาน
กิจกรรมการจัดประสบการณ์นิทานเรื่อง"แต้ม" 
ขั้นที่ ๔ สร้างประสบการณ์การวัด
 
 
กิจกรรมการจัดประสบการณ์เรื่อง"แต้ม"
ขั้นที่ ๕ ทำแบบฝึกหัดทบทวน
 

ข่าวเด่นวันนี้

กีฬา

งานราชการ