cover new1

5 DecemBer

แบบประเมินความพึงพอใจ

https docs google com forms d e 1FAIpQLSflJfoN02iVH5RWQXTsY rKCtr7iISm6CYkV uQqAVDSXG6pQ viewform usp sf link

โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นสร้างป่ารักษ์น้ำ ประจำปี 2563

    วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ได้เป็นประธานเปิดโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นสร้างป่ารักษ์น้ำ ประจำปี 2563 โดยมีนายสมบูรณ์ โมทะจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา จิตอาสาประชาชนและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าในพื้นที่สาธารณะให้เป็นแหล่งต้นน้ำในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มจำนวนประชากรของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ขยายพันธุ์ปลาในสระน้ำสาธารณะ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชนและมวลชนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อแสดงความจงรัก สมานสามัคคีของประชาชนในตำบลโพนข่า ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ที่สาธารณประโยชน์โนนอีหม่าน หมู่ที่ 9 ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ได้เป็นประธานเปิดโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นสร้างป่ารักษ์น้ำ ประจำปี 2563 โดยมีนายสมบูรณ์ โมทะจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา จิตอาสาประชาชนและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าในพื้นที่สาธารณะให้เป็นแหล่งต้นน้ำในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มจำนวนประชากรของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ขยายพันธุ์ปลาในสระน้ำสาธารณะ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชนและมวลชนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อแสดงความจงรัก สมานสามัคคีของประชาชนในตำบลโพนข่า ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ที่สาธารณประโยชน์โนนอีหม่าน หมู่ที่ 9 ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ

ข่าวเด่นวันนี้

กีฬา

งานราชการ