cover new1

5 DecemBer

แบบประเมินความพึงพอใจ

https docs google com forms d e 1FAIpQLSflJfoN02iVH5RWQXTsY rKCtr7iISm6CYkV uQqAVDSXG6pQ viewform usp sf link

การประชุมเยี่ยมเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ณ กองทุนตำบลโพนข่า

วันที่  4 มิถุนายน 2562  นายรัฐสิทธิ์  อินทร์ธรรม  ผู้ทรงคุณวุฒิ สปสช. ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือระดับพื้นที่ และคณะอนุกรรมการกองทุน LTC พร้อมทั้งเครือข่าย ได้มีการประชุมเยี่ยมเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ และการจัดระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ณ กองทุนตำบลโพนข่า  โดยมีนายสมบูรณ์  โมทะจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า พร้อมคณะร่วมต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการดำเนินการกองทุนฯ

ข่าวเด่นวันนี้

กีฬา

งานราชการ