รายงานข้อมูลการให้บริการ

รายงานข้อมูลการให้บริการของ อบต.โพนข่า

ข้อมูล ณ ปี 2564  
1.ประกาศสถิติบริการประชาชน ปี 2564  
   
   
ข้อมูล ณ ปี 2563  
1.ประกาศสถิติบริการประชาชน ปี 2563  
2.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ดาวน์โหลด
3.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  ดาวน์โหลด