รายงานข้อมูลการให้บริการ

รายงานข้อมูลการให้บริการของ อบต.โพนข่า

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ดาวน์โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  ดาวน์โหลด