การบริหารเงินงบประมาณ

 

ข้อมูล ณ ปี 2564

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานประมาณการรายรับ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564
รายงานประมาณการรายรจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564
รายงานรายรับจริง ตามงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
รายงานรายจ่ายจริง ตามงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563