การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

 

การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด