ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี

ข้อบัญญัติงบประมาณของ อบต.โพนข่า

 

 

>>ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564  
>>ข้อบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ.2563  
 
>>ข้อบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ.2562