cover new1

แบบประเมินความพึงพอใจ

https docs google com forms d e 1FAIpQLSflJfoN02iVH5RWQXTsY rKCtr7iISm6CYkV uQqAVDSXG6pQ viewform usp sf link

10

 

covic19

การตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายใน

รายงานการประเมิน แบบ ปค.4 สน.ปลัด ดาวน์โหลด
รายงานการประเมิน แบบ ปค.4 กองคลัง ดาวน์โหลด
รายงานการประเมิน แบบ ปค.4 กองช่าง ดาวน์โหลด
รายงานการประเมิน แบบ ปค.4 กองการศึกษาฯ ดาวน์โหลด
รายงานการประเมิน แบบ ปค.4 กองสวัสดิการฯ ดาวน์โหลด
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน แบบ ปค.5 สำนักงานปลัด ดาวน์โหลด
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน แบบ ปค.5 กองคลัง ดาวน์โหลด
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน แบบ ปค.5 กองช่าง ดาวน์โหลด
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน แบบ ปค.5 กองการศึกษาฯ ดาวน์โหลด
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน แบบ ปค.5 กองสวัสดิการฯ ดาวน์โหลด

ข่าวเด่นวันนี้

กีฬา

งานราชการ