การป้องกันการทุจริต

การป้องกันการทุจริต

   
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2562-2564) ดาวน์โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลด
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่านโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์-ฯ ดาวน์โหลด