cover new1

5 DecemBer

แบบประเมินความพึงพอใจ

https docs google com forms d e 1FAIpQLSflJfoN02iVH5RWQXTsY rKCtr7iISm6CYkV uQqAVDSXG6pQ viewform usp sf link

หลักการพัฒนาตำบลโพนข่า

PHONKHA

P =        People participation

                การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในกระบวนการพัฒนาตำบลตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมใช้ประโยชน์ ร่วมบำรุงรักษาและร่วมติดตามประเมิลผล

H =       Honour

                การปลูกฝังศิลธรรมให้แก่ประชาชน รวมทั้ง ทัศนคติ ค่านิยมที่ส่งเสริมความสมานฉันท์

O =       Outcome

                การพัฒนาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของผลงานที่เกิดต่อสาธารณชน

N =       Needs assessment

                การพัฒนาที่มุ่งสนองตอบความจำเป็นพื้นฐาน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และโครงสร้างพื้นฐาน

K =       Knowledge base

                การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนฐานความรู้ โดยเฉพาะกระบวนการวิเคราะห์ปัญญา โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น ประสบการณ์ (Tacit knowledge) ความรู้จากภายนอก(Explicit knowledge)

H =       Human resource

                การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งภายในองค์กร และประชาชน ให้เป็นปัจจัยหลักที่นำไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์การพึ่งตนเอง

A =       Agriculture development

                การพัฒนาภาคการเกษตรให้เป็นฐานวัฒนธรรมและฐานการผลิตเชิงพาณิชย์ในการเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน

ข่าวเด่นวันนี้

กีฬา

งานราชการ