cover new1

หลักการพัฒนาตำบลโพนข่า

PHONKHA

P =        People participation

                การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในกระบวนการพัฒนาตำบลตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมใช้ประโยชน์ ร่วมบำรุงรักษาและร่วมติดตามประเมิลผล

H =       Honour

                การปลูกฝังศิลธรรมให้แก่ประชาชน รวมทั้ง ทัศนคติ ค่านิยมที่ส่งเสริมความสมานฉันท์

O =       Outcome

                การพัฒนาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของผลงานที่เกิดต่อสาธารณชน

N =       Needs assessment

                การพัฒนาที่มุ่งสนองตอบความจำเป็นพื้นฐาน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และโครงสร้างพื้นฐาน

K =       Knowledge base

                การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนฐานความรู้ โดยเฉพาะกระบวนการวิเคราะห์ปัญญา โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น ประสบการณ์ (Tacit knowledge) ความรู้จากภายนอก(Explicit knowledge)

H =       Human resource

                การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งภายในองค์กร และประชาชน ให้เป็นปัจจัยหลักที่นำไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์การพึ่งตนเอง

A =       Agriculture development

                การพัฒนาภาคการเกษตรให้เป็นฐานวัฒนธรรมและฐานการผลิตเชิงพาณิชย์ในการเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน

ผู้บริหาร

นายสมบูรณ์    โมทะจิต
นายก อบต.โพนข่า

facebook อบต.โพนข่า

unnamed 1


paossk1

ssk1
banner 9569
banner 9559
logo rus
adminlocal
logo small
CGD
banner local2

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

027458
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาหืที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
20
43
63
26990
1495
1651
27458

Your IP: 3.235.137.159
Server Time: 2020-09-28 12:39:53

ข่าวเด่นวันนี้

กีฬา

งานราชการ