cover new1

แบบประเมินความพึงพอใจ

https docs google com forms d e 1FAIpQLSflJfoN02iVH5RWQXTsY rKCtr7iISm6CYkV uQqAVDSXG6pQ viewform usp sf link

10

 

covic19

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 14นางสาวปราณี ชารี

หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

หมายเลขโทรศัพท์ 081-6455596

 
  8
นางสาวพิชญ์วรัญ   ปุยขาว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 

6
นางเสาวลักษณ์   นุเคราะห์กิจ
ครูชำนาญการ

ศพด.อบต.โพนข่า(บ้านกุดโง้ง)

3
นางสุจิพร   โสธาตุ
ครูชำนาญการ

ศพด.อบต.โพนข่า(วัดโพนข่า)

 9
นางสมเพียร   ศิลาวงษ์
ครู

ศพด.อบต.โพนข่า(บ้านบก)

 

 5
นางสาวสมปอง   ภูทิพย์
ครู

ศพด.อบต.โพนข่า(วัดโพนข่า)

 
1
นางสาวสิริกันยา   พรมดี
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
7
นางสาวโอเรียน   ศรบุญทอง
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
 2
นางสาวพรรวรท   สระโสม
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
   S 74178564
นางสาวพชราภรณ์  โมทะจิต
ผู้ดูแลเด็ก
 

ข่าวเด่นวันนี้

กีฬา

งานราชการ