cover new1

แบบประเมินความพึงพอใจ

https docs google com forms d e 1FAIpQLSflJfoN02iVH5RWQXTsY rKCtr7iISm6CYkV uQqAVDSXG6pQ viewform usp sf link

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

   S 60252164นางสาวบัวพา   ศรีด้วง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 
  8
นางสาวพิชญ์วรัญ   ปุยขาว
นักวิชาการศึกษา
 
6
นางเสาวลักษณ์   นุเคราะห์กิจ
ครู ศพด.(บ้านกุดโง้ง)
3
นางสุจิพร   โสธาตุ
ครู (วัดโพนข่า)
 9
นางสมเพียร   ศิลาวงษ์
ครูผู้ดูแลเด็ก (บ้านบก)
2
นางสาวพรรวรท   สระโสม
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
 5
นางสาวสมปอง   ภูทิพย์
ครู (วัดโพนข่า)
 
1
นางสาวสิริกันยา   พรมดี
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
7
นางสาวโอเรียน   ศรบุญทอง
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
 
S 74178564
นางสาวพชราภรณ์  โมทะจิต
คนงานทั่วไป
   

ข่าวเด่นวันนี้

กีฬา

งานราชการ