cover new1

5 DecemBer

แบบประเมินความพึงพอใจ

https docs google com forms d e 1FAIpQLSflJfoN02iVH5RWQXTsY rKCtr7iISm6CYkV uQqAVDSXG6pQ viewform usp sf link

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 14นางสาวปราณี ชารี
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
หมายเลขโทรศัพท์ 081-6455596

 
 8
นางสาวพิชญ์วรัญ   ปุยขาว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
44
 นายพงษ์สิริ   นาคประเสริฐ
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

6
นางเสาวลักษณ์   นุเคราะห์กิจ
ครูชำนาญการ
ศพด.อบต.โพนข่า(บ้านกุดโง้ง)

3
นางสุจิพร   โสธาตุ
ครูชำนาญการ
ศพด.อบต.โพนข่า(วัดโพนข่า)

 9
นางสมเพียร   ศิลาวงษ์
ครู
ศพด.อบต.โพนข่า(บ้านบก)

 

 5
นางสาวสมปอง   ภูทิพย์
ครู
ศพด.อบต.โพนข่า(วัดโพนข่า)

 
1
นางสาวสิริกันยา   พรมดี
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
7
นางสาวโอเรียน   ศรบุญทอง
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
 2
นางสาวพรรวรท   สระโสม
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
   S 74178564
นางสาวพชราภรณ์  โมทะจิต
ผู้ดูแลเด็ก
 

ข่าวเด่นวันนี้

กีฬา

งานราชการ