cover new1

5 DecemBer

แบบประเมินความพึงพอใจ

https docs google com forms d e 1FAIpQLSflJfoN02iVH5RWQXTsY rKCtr7iISm6CYkV uQqAVDSXG6pQ viewform usp sf link

กองช่าง

 

20180618 0099

นายลำพอง   ยิ่่งยง
ผู้อำนวยการกองช่าง
หมายเลขโทรศัพท์ 087-2540342

 
  6
นายวีรพงษ์   ภูทิพย์
นายช่างโยธาอาวุโส
 
 55
นายธนพล   พรมสุวรรณ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 

 


66

นายพิชัย   สุมามาลย์ 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 1นายพงษ์สิทธิ์   เพ็งกระจาด
ผช.นายช่างโยธา

  img134 
นายปรภาส   เรืองฤทธิ์
ผช.ช่างไฟฟ้า 

joy

นางสาวสุกัญญา  เวชภัณฑ์
คนงานทั่วไป 
 4

นายรัฐจิต   โมทะจิตร
พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา

 

 

 

 

 

ข่าวเด่นวันนี้

กีฬา

งานราชการ