ที่ตั้งของ อบต.โพนข่า

                ทำเลที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า เลขที่ 89 หมู่ที่ 10 ถนนกุดโง้ง หนองเทา ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

                อาณาเขต

                                ทิศเหนือ                 จรด         ตำบลโพธิ์ ตำบลหนองแก้ว เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

                                ทิศตะวันออก         จรด         ตำบลตะดอบ ตำบลจาน

                                ทิศตะวันตก           จรด         ตำบลซำ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

                                ทิศใต้                    จรด         ตำบลโพนค้อ ตำบลจาน

ลักษณะภูมิประเทศ

มีพื้นที่ทั้งหมด 31.00 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นจำนวนไร่ทั้งหมด 19,375 ไร่)

                พื้นที่ราบ                                28.89 ตร.กม.         ร้อยละ 93.54 ของพื้นที่ทั้งหมด

                ภูเขา                                           -   ตร.กม.          ร้อยละ          ของพื้นที่ทั้งหมด

                พื้นน้ำ                                      0.4  ตร.กม.          ร้อยละ 1.72   ของพื้นที่ทั้งหมด

                อื่นๆ                                        1.71 ตร.กม.           ร้อยละ 4.74   ของพื้นที่ทั้งหมด

ลักษณะภูมิอากาศ

                ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน เมษายน อุณภูมิเฉลี่ย 38 องศา ปริมาณน้ำฝน 20 มม.

                ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน ตุลาคม อุณภูมิเฉลี่ย 30 องศา ปริมาณน้ำฝน 60 มม.

                ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน มกราคม อุณภูมิเฉลี่ย 15 องศา ปริมาณน้ำฝน 20 มม.