cover new1

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า

                โพนข่าเมืองน่าอยู่  คู่คนดีมีคุณธรรม  นำอาชีพเกษตรก้าวหน้า

                เสริมสร้างคุณค่าของความเป็นคน  บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม               

พันธกิจ

                การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า มีการกำหนดพันธกิจในการพัฒนาดังนี้

 1. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค และพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุรภาพชีวิตและความเป้นอยู่ที่ดีขึ้น
 3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางด้านการศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 4. พัฒนาอาชีพเสริมและเพิ่มพูนรายได้ของประชาชนให้ได้มาตรฐานในการครองชีพ
 5. บริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศน์ วิทยา
 6. ส่งเสริมการพัฒนา เด็ก เยาวชน สวัสดิภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการ
 7. ป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่นตลอดจนปลอดภัยในชีวิต
 8. การสาธารณสุข รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นๆ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

                ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                เป้าหมาย

                                เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ

                แนวทางการพัฒนา

                การก่อสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ ความสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้

 1. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ ก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนหินคลุก ถนนลูกรัง ถนนดิน ปรับปรุงซ่อมแซม
 2. การผังเมือง
 3. การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในชุมชน การระบายน้ำ
 4. ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและไฟฟ้าสาธารณะ
 5. แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 6. การบำรุงรักษาแหล่งน้ำ       

ผู้บริหาร

นายสมบูรณ์    โมทะจิต
นายก อบต.โพนข่า

facebook อบต.โพนข่า

paossk1
ssk1
banner 9569
banner 9559
logo rus
adminlocal
logo small
CGD
banner local2

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

016593
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาหืที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
10
31
10
16323
780
807
16593

Your IP: 35.175.201.14
Server Time: 2020-01-26 01:40:37

ข่าวเด่นวันนี้

กีฬา

งานราชการ