หน้าแรก

 

b11

แบบประเมินความพึงพอใจของ อบต.โพนข่า ปี2561

S 85393419
แบบประเมินความพึงพอใจของ อบต.โพนข่า ปี2562

S 85393427

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 111162 0284

งานประเพณีลอยกระทงตำบลโพนข่า ประจำปี ๒๕๖๒

 62 0043 

 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 S 845414561
โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" ประจำปี 2562

 2562 002

การประชุมเยี่ยมเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ณ กองทุนตำบลโพนข่า

  62 1 059

งานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตำบลโพนข่า ประจำปี ๒๕๖๒


 62 044

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

 2

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่าจัดกิจกรรมBig clenning day

02
 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561
 
03
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า ร่วมกิจกรรมประเพณีบุญซำฮะ อำเภอเมืองศรีสะเกษ 2561
 
 04
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรท้องถิ่น
ผู้นำชุมชน ประจำปี 2561
5
ประเพณีสงกรานตำบลโพนข่าปี 2561

 05
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (อถล.)

pp

logo 1 ประกาศฯ เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คลิกที่นี่
logo 1 ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ โดย วิธีประมูลราคาด้วยวาจา (แบบเหมารวม) คลิกที่นี่
logo 1

ประกาศฯเรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้ราชการ

คลิกที่นี่

logo 1

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ2561

คลิกที่นี่

logo 1

รายงานแสดงผลการดำเนินงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับเงินสะสมฯไตรมาส1 คลิกที่นี่

logo 1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับเงินสะสมฯไตรมาสที่2 คลิกที่นี่
logo 1 เก็บขยะมูลฝอยคลิกที่นี่

 b7

image photo1 78947  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.126-09 สายบ้านบก หมู่ที่ ๙ - ห้วยก้านเหลือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คลิกที่นี่
image photo1 78947 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.126-09 สายบ้านบก หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่