หน้าแรก

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/5hu1d7

QR  IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/5hu1d7

QR  EIT
 
S 106692620
 

photo

S 106692613

การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

ประจำปี 2562

   

111162 0284

งานประเพณีลอยกระทงตำบลโพนข่า ประจำปี ๒๕๖๒

 62 0043

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

S 845414561โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" ประจำปี 2562

 2562 002

การประชุมเยี่ยมเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ณ กองทุนตำบลโพนข่า

  62 1 059

งานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตำบลโพนข่า ประจำปี ๒๕๖๒

 62 044

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

 2

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่าจัดกิจกรรมBig clenning day

02
 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561
03
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า ร่วมกิจกรรมประเพณีบุญซำฮะ อำเภอเมืองศรีสะเกษ 2561
 
 04
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรท้องถิ่น
ผู้นำชุมชน ประจำปี 2561
5
ประเพณีสงกรานตำบลโพนข่าปี 2561

 05
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (อถล.)

 

 

 

 

pp

logo 1 ประกาศฯ เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คลิกที่นี่
logo 1 ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ โดย วิธีประมูลราคาด้วยวาจา (แบบเหมารวม) คลิกที่นี่
logo 1

ประกาศฯเรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้ราชการ  คลิกที่นี่

logo 1

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ2561  คลิกที่นี่

b7

image photo1 78947

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.126-08 เส้นบ้านกุดโง้ง-โพนค้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด  ประกาศฯ  เอกสารประกวด

image photo1 78947

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.126-06 สายบ้านหนองเหล็ก-บ้านโนนอีปัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด  ประกาศฯ  เอกสารประกวด

image photo1 78947 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.126-09 สายบ้านบก หมู่ที่ ๙ - ห้วยก้านเหลือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิกที่นี่
image photo1 78947 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.126-09 สายบ้านบก หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่

pp1

 0020 การจัดประสบการณ์ด้วยนิทานส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ด้านการวัด เรื่อง จุเท่าไร
61062 0016 การจัดประสบการณ์ด้วยนิทานส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ด้านการวัด เรื่อง จุต่างกัน
 0011

การจัดประสบการณ์ด้วยนิทานส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ด้านการวัด เรื่อง ความจุ

 0017

การจัดประสบการณ์ด้วยนิทานส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ด้านการวัด เรื่อง ไปทะเล

15862 0019

 การจัดประสบการณ์ด้วยนิทานส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ด้านการวัด เรื่อง แต้ม

รายละเอียดผลงานวิชาการเพิ่มเติม คลิก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า (บ้านกุดโง้ง)