cover new1

แบบประเมินความพึงพอใจ

https docs google com forms d e 1FAIpQLSflJfoN02iVH5RWQXTsY rKCtr7iISm6CYkV uQqAVDSXG6pQ viewform usp sf link

present

 

ผลิตภัณฑ์ในตำบลสนใจรายละเอียด คลิกที่นี่

หน้าแรก

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

banner 188 1 hover

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/5hu1d7

QR IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/5hu1d7

QR EIT
 
 

photo

119353444 3343594642396269 600131734452710829 n

 โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นสร้างป่ารักษ์น้ำ ประจำปี 2563

120090119 3361846073904459 4493200363046215170 o

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

S 106692613

การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

8

 กิจกรรมการอบรมนวดแผนไทย

62 0017

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น ปี 2562

 

111162 0284

งานประเพณีลอยกระทงตำบลโพนข่า ประจำปี ๒๕๖๒

 62 0043

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

S 845414561โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" ประจำปี 2562

 2562 002

การประชุมเยี่ยมเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ณ กองทุนตำบลโพนข่า

  62 1 059

งานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตำบลโพนข่า ประจำปี ๒๕๖๒

 62 044

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

 2

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่าจัดกิจกรรมBig clenning day

02
 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561
03
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า ร่วมกิจกรรมประเพณีบุญซำฮะ อำเภอเมืองศรีสะเกษ 2561
 
 04
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรท้องถิ่น
ผู้นำชุมชน ประจำปี 2561
5
ประเพณีสงกรานตำบลโพนข่าปี 2561

 05
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (อถล.)

 

 

 

 

pp

logo 1
logo 1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า
logo 1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า
logo 1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาาคาร ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า
logo 1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนตำบล ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า
logo 1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า
logo 1 ประกาศฯ เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คลิกที่นี่
logo 1 ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ โดย วิธีประมูลราคาด้วยวาจา (แบบเหมารวม) คลิกที่นี่
logo 1

ประกาศฯเรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้ราชการ  คลิกที่นี่

logo 1

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ2561  คลิกที่นี่

b7

image photo1 78947

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.126-08 เส้นบ้านกุดโง้ง-โพนค้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด  ประกาศฯ  เอกสารประกวด

image photo1 78947

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.126-06 สายบ้านหนองเหล็ก-บ้านโนนอีปัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด  ประกาศฯ  เอกสารประกวด

image photo1 78947 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.126-09 สายบ้านบก หมู่ที่ ๙ - ห้วยก้านเหลือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิกที่นี่
image photo1 78947 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.126-09 สายบ้านบก หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่

pp1

 0020 การจัดประสบการณ์ด้วยนิทานส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ด้านการวัด เรื่อง จุเท่าไร
61062 0016 การจัดประสบการณ์ด้วยนิทานส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ด้านการวัด เรื่อง จุต่างกัน
 0011

การจัดประสบการณ์ด้วยนิทานส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ด้านการวัด เรื่อง ความจุ

 0017

การจัดประสบการณ์ด้วยนิทานส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ด้านการวัด เรื่อง ไปทะเล

15862 0019

 การจัดประสบการณ์ด้วยนิทานส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ด้านการวัด เรื่อง แต้ม

รายละเอียดผลงานวิชาการเพิ่มเติม คลิก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า (บ้านกุดโง้ง)

 

 

 

ผู้บริหาร

นายสมบูรณ์    โมทะจิต
นายก อบต.โพนข่า

facebook อบต.โพนข่า

unnamed 1


paossk1

ssk1
banner 9569
banner 9559
logo rus
adminlocal
logo small
CGD
banner local2

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

049162
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาหืที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
75
89
164
48642
491
2125
49162

Your IP: 3.237.178.91
Server Time: 2021-03-08 19:56:28

ข่าวเด่นวันนี้

กีฬา

งานราชการ